วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โครงสร้าง MVC ของ Zend Framework

MVC
M (Model) คือเนื้อหาที่อยู่ใน application เช่น data, web service, rss feed

V (View) คือส่วนแสดงผลที่แสดงต่อผู้ใช้

C (Controller) คือส่วนจัดการกับการ request และควบคุมการทำงาน
Controller สามารถบอกให้ View แสดงผลต่างๆ ในแบบต่างๆ

View สามารถส่งข้อมูลไปให้กับ Controller
Controller สามารถดึงเอาข้อมูลจาก Model มาใช้ในการตัดสินใจต่างๆ

และสามารถส่งข้อมูลไปให้ Model เพื่อให้บันทึกข้อมูล
View สามารถเข้าถึง Model เพื่อดึงเอาข้อมูลมาใช้ แต่ไม่สามารถส่งข้อมูลเพื่อให้ Model บันทึกข้อมูล

Front Controller
จัดการกับการ requests

ส่งต่อการควบคุมให้กับ Action Controller

คืนค่า responseZend_Controller
เกี่ยวกับ Controller

ในการสร้าง Action Controller เราจะสร้าง class ซึ่ง extends Zend_Controller_Action

ในการตั้งชื่อ class เราจะตั้งชื่อให้ลงท้ายว่า Controller ยกตัวอย่างเช่น IndexController

ตัวอักษร _ ในชื่อ class จะแทน subdirectory อย่างเช่น Test_MyController จะหมายถึง Test/MyController.php

URL ของ DoraemonNobitaController คือ /doraemon-nobita หรือ /doraemon.nobita หรือ /doraemonIndex
เกี่ยวกับ Action

คือ method ที่ controller นำมาใช้งาน

โดยจะต้องเป็น public method ที่มีชื่อลงท้ายว่า Action เช่น indexAction(), viewAction()

URL ของ magicItemAction() คือ /doraemon-nobita/magic-item หรือ /doraemon-nobita/magic.item หรือ /doraemon-nobita/magic_item
เกี่ยวกับ Modules

คือกลุ่มของ action controllers, models และ views ที่สัมพันธ์กัน

โครงสร้าง directory จะสัมพันธ์กับโครงสร้าง application directory

ชื่อคลาสของ Controller ควรจะนำหน้าด้วยชื่อ Module

ยกตัวอย่างเช่น Cartoon_DoraemonController.php ซึ่งจะมีโครงสร้าง directory เป็น Cartoon/controller/DoraemonController.php

ชื่อของ Module จะต้องเป็น camel case เช่นเดียวกับชื่อของ Controller
Request Object จะบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับการ request เอาไว้ทั้งหมด

Router จะแยกข้อมูลจากการ request เช่น url ออกเป็น token ที่แสดงถึง action, controller และ module ของการ request

Dispatcher นำเอา token ที่ได้จากการ routing มาเป็นข้อมูลในการเลือก คลาส metod ของ action controller, จากนั้นจึงสั่งให้มันทำงาน

Response Object จะบรรจุข้อมูล response ที่สมบูรณ์ และมีความสามารถในการส่งข้อมูลกลับไปให้ user
Dispatch Loop
Zend_Controller_Front::getInstance()->dispatch(); จัดการกับ request ที่เข้ามา
สร้าง ออปเจค request และ ออปเจค response ถ้ายังไม่ได้ถูกสร้างขึ้น
ทำการ route request
เข้าสู่ dispatch loop

ในการ dispatch action ประกอบด้วยการสร้างออปเจค controller และการเรียก method ของ controller
ซึ่งจะทำการ dispatch ไปเรื่อยๆ จนกว่าออปเจค request จะรายงานกลับมาว่าไม่มี action ที่จะต้อง dispatch อีก

คืนค่า responseRouting

default routing ได้แก่

/controller/action/key1/value1/key2/value2

/module/controller/action/key1/value1/key2/value2
การแก้ไข routing เรียกว่า Rewrite Router

Zend_Controller_Router_Rewrite คือส่วนการทำงานของ router ปกติ

อนุญาตให้เพิ่ม named route ได้มากเท่าที่ต้องการ

named route จะช่วยให้สามารถทำงานเกี่ยวกับการ route ได้ในภายหลัง การรวมกันเป็น URL

และการวิเคราะห์หาว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่อยู่ใน URL

การ Route ถูกประมวลผลแบบ LIFO (route ที่นิยามทีหลังสุดจะถูกประมวลผลเป็นอันดับแรก)

Route interface ช่วยให้คุณสามารถสร้างชนิดของการ route ที่จะใช้กับ application ของคุณได้เองชนิดของ Route ที่ได้เตรียมไว้ให้

static: เทียงเคียงอย่างตรงไปตรงมา, ส่งต่อการทำงานสอดคล้องกับการ default route

standard: เทียงเคียงกับส่วนประกอบใน named URL, ยืดหยุ่นและอ่านได้ง่าย แต่ว่าแต่ะละส่วนประกอบจะต้องใช้ regexp ในการเทียบเคียงจึงทำงานค่อนข้างช้า

regex: เทียบเคียงโดยใช้ PCRE, มีความยืดหยุ่นสูงและเร็วกว่าแบบ standard แต่สร้างยากกว่าแบบ standard
ลองดูตัวอย่างการ route นะครับ อันนี้เป็น standard route

เมื่อเพิ่มโค้ดนี้ลงใน c:/www/quick/application/bootstrap.php นะครับ

(ก่อนคำสั่ง unset($frontController, $view, $configuration, $dbAdapter, $registry);)

ก็จะทำให้ http://localhost/quick/public/homepage ชี้ไปที่ controller index, action index ครับผม

หรือ http://localhost/quick/public/homepage ชี้ไปที่เดียวกับ http://localhost/quick/public ครับ


?
// Create a router


$router = $frontController->getRouter(); // returns a rewrite router by default


$router->addRoute(


'myRouteName',


new Zend_Controller_Router_Route('homepage',


array('controller' => 'index',


'action' => 'index'))


);
Action Controllers
คือคลาสที่ extends จาก Zend_Controller_Action

ใช้กำหนด public action (method ที่ลงท้ายด้วย Action) ที่ต้องการให้ controller ควบคุม

สร้าง public method ถ้าต้องการจะนำกลับมาใช้ใหม่ หรือหากต้องการให้ทดสอบโปรแกรมได้สะดวก
ใน Action Controller เราสามารถสร้าง method เพื่อ listen และแทรกคำสั่งใน event ต่อไปนี้

init(): method ที่จะถูกเรียกเมื่อ object ของ Action Controller ถูกสร้างขึ้น

preDispatch(): method ที่จะถูกเรียกก่อนการ dispatch action

postDispatch(): method ที่จะถูกเรียกหลังการ dispatch action
Utility Methods

_forward : ใช้เพื่อย้ายไปยัง action อื่น

_redirect : ใช้เพื่อย้ายไปยัง url อื่น

render : ใช้เพื่อเปลี่ยนไปใช้ view อื่นแทน default view

__call : สามารถ override method นี้เพื่อควบคุมการทำงาน undefined action ว่าจะให้ forward ไปยัง action ไหนViewRenderer
เป็น action helper ตัวนึงที่ ZF จะสร้าง object ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ

property view ($this->view) ของ controller คือออปเจค view

เราสามารถกำหนดค่าตัวแปรให้ view โดยใช้คำสั่ง

$this->view->varname = $varname;
View Script จะถูกนำมาแสดงผลโดยอัตโนมัติหลังจาก event postDispatch()

view script จะมีชื่อตาม controller และ action

ตัวอย่างเช่น DoraemonController::showItemsAction จะมีไฟล์ view script คือ /view/scripts/doraemon/show-items.phtml

เราสามารถใช้คำสั่ง setNoRender() เพื่อบอกให้ controler ไม่นำ view script มาแสดงผลโดยอัตโนมัติ
คำสั่งเกี่ยวกับ ViewRenderer

setView

setViewSuffix

setView(Base|Script)PathSpec()

setResponseSegment()

Plugins
plugin จะถูกเรียกใน event ของ front controller

มีการแทรก event ในทุกๆ ขบวนการหลักของ front controller

ช่วยให้สามารถสร้าง action แบบ global (แทรกคำสั่งเพิ่มเข้าไปในทุกๆ action)
event

routeStartup(): ทำงานก่อนการ route

routeShutdown(): ทำงานหลังการ route

dispatchLoopStartup(): ทำงานก่อน รอบแรกของ dispatch loop

preDispatch(): ทำงานก่อนการ dispatch action

postDispatch(): ทำงานหลัง dispatch action

dispatchLoopShutdown(): ทำงานหลังจากที่ dispatch loop วนซ้ำจบ
การสร้าง plugins

ให้สร้างคลาส extends Zend_Controller_Plugin_Abstract

เขียน override event ลงใน คลาสดังกล่าว โดยอาจจะเขียนเพียง event เดียวหรือหลาย event ก็ได้

Action Helpers
Action Helper คือคลาสที่รวมเอา function ที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ในหลายๆ controller
การสร้าง Action Helper

สร้างคลาส extends Zend_Controller_Action_Helper_Abstract

ส่วนสุดท้ายของชื่อคลาสคือชื่อของ helper

ตัวอย่างเช่น My_Helper_SuperMan 'SuperMan' คือชื่อของ helper

สร้าง method direct() เพื่อให้ helper ถูกเรียกราวกับว่าเป็น mehod ของ helper broker


การใช้ Action Helper เป็น Action Controller Event Listener

init(): เมื่อ action controller ถูกสร้างขึ้น

preDispatch(): ทำงานหลังจาก preDispatch() ของ front controller plugins แต่ทำงานก่อน preDispatch() ของ action controller

postDispatch(): ทำงานหลังจาก postDispatch() ของ action controller แต่ทำงานก่อน postDispatch() ของ front controller plugins
โน๊ต : event listener ของ helper จะถูก trigger ก็ต่อเมื่อได้ทำการลงทะเบียนกับ broker

Zend_View
สร้างคลาสจาก Zend_View_Interface เพื่อสร้าง template engine ของคุณเอง

default คลาส Zend_View ใช้ ภาษา PHP เป็น template language

สามารถกำหนดค่าตัวแปร view ราวกับว่ามันเป็นสมาชิกของ object อย่างเช่น $view->varname = $varname;

ใช้งานตัวแปร view ใน view script ได้จากออปเจค $this ตัวอย่างเช่น <?= $this->varname ?>

View Helper
เป็นคลาสซึ่ง ขยายความสามารถให้กับ Zend_View

ตัวอย่างเช่นช่วย นำเข้า rss feed มายังเว็บเพจ

จัดรูปแบบ text ให้อยู่ในรูปแบบ xhtml

ช่วยแสดงผลตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้อย่างเช่นแสดงผลปุ่ม login ถ้ายังไม่ได้ login

ส่วนแสดงผลที่สามารถนำกลับมาใช้หลายๆ ครั้ง เช่นกล่อง serach
การใช้ View Helper

เรียกใช้งาน Vew Helper ราวกับว่ามันเป็น method ของออปเจค View

<?= $this->formText('username') ?>
การสร้างและใช้งาน View Helper

ชื่อคลาส My_View_Helper_Coffee จะมีชื่อ helper เป็น coffee

ลงทะเบียน helper paths กับออปเจค Zend_View
จะต้องมีชื่อ method ชื่อเดียวกับ helper ดังนี้


?
<?php


class My_View_Helper_Coffee


{


function coffee(){


}


}


?>

View Filter
ช่วยในการกรอง content ก่อนจะนำไปแสดงผลจริงๆ

เหมือนกับ View Helper คือจะต้องสร้างคลาสซึ่งมี 1 method ต่อ 1 class

ประโยชน์ของ Filter เช่นแปลง HTML เป็น PDF, JSON, ลบแท็ก script ออกไปจาก contentZend_Model
ตัวอย่างของ Model ได้แก่ Database, Web Service, RSS Feeds, FileSystem, Images
Zend Framework ระบุถึง Model ได้อย่างไร

ZF ยังไม่ได้สร้าง Model ที่เป็นแบบทั่วไปขึ้นมา

แต่ ZF สนับสนุน Model ที่มีความเฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่น Zend_Db_Table, Zend_Service, Zend_Feed

ขออนุญาติบันทึกบทความของ คุณ หนุ่ม เก็บไว้ดู โดย service

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น