วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

เรียน 4 Tense

Present Perfect Tense = Subj. + has/have + V.3
We use Present Perfect Tense if... (เราใช้ Present Perfect Tense เมื่อ…)


*
the event has a present result.

เหตุการณ์มีผลอยู่ในปัจจุบัน*
we use a time reference (e.g. since, for) to say when something, that is still happening, started.

เราใช้ตัวบ่งบอกเวลา เช่น since, for มาช่วยบ่งบอกว่าสิ่งๆนั้นกำลังเกิดขึ้น หรือ เริ่มต้นขึ้นแล้ว*
we start the sentence by saying ‘this is the first time.’

เราเริ่มประโยคด้วยการพูดว่า ‘นี่เป็นครั้งแรก’*
we are talking about life experiences.

เราพูดถึงประสบการณ์ชีวิตPast Simple Tense = Subj. + V.2
We use Past Simple Tense if... (เราใช้ Past Simple Tense เมื่อ…)


*
we are talking about a finished action in the past.

เราพูดถึงการกระทำที่สิ้นสุดลงแล้วในอดีต*
we are talking about something that happened at a definite time in the past เราพูดถึงบางสิ่งที่เกิด

ขึ้นแล้วในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต*
we are talking about events in the lives of dead people

เราพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วPresent Simple Tense = Subj. + V.1
We use the Present Simple Tense when… (เราใช้ Present Simple Tense เมื่อ…)


*
we talk about habits we do again and again.

"I go fishing every weekend."

เราพูดถึงนิสัยของเราที่มักจะทำอยู่บ่อยๆ*
we talk about actions that are always true.

"In England people drive on the left."

เราพูดถึงการกระทำที่เป็นความจริง*
we talk about actions which always happen and when we describe people.

"Javier comes from Spain and he works in a bank."

เราพูดถึงการกระทำที่มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆและเมื่อเราอธิบายถึงบุคคลต่างๆ*
we tell the story about a book or a film.

"Brad Pitt plays the part of a gangster in the film."

เราพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือหรือภาพยนตร์*
we use adverbs like always, often, never and usually.

"I never listen to the radio."

เราใช้ adverbs เช่น always, often, never และ usually*
we use state verbs like think and agree

"I agree with your opinion."

เราใช้กริยาที่บ่งบอกถึงความคิด เช่น think และ agreePresent Continuous Tense = Subj. + V.-ing
We use the Present Continuous Tense... (เราใช้ Present Continuous Tense...)


*
when we talk about an action that is happening at the time we are speaking

"We are leaving now."

เมื่อเราพูดเกี่ยวกับการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังพูด*
for actions which are happening at the present but only for a short time

"I'm staying at my friend's house this week."

สำหรับการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่จะคงอยู่ในระยะสั้นเท่านั้น*
for actions which may happen around the present but not necessarily at that moment

"I'm reading a great book at present."

สำหรับการกระทำที่อาจจะเกิดขึ้นใกล้ๆกับปัจจุบัน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นช่วงเวลานั้นจริงๆ*
for the future

"She is arriving next week."

สำหรับอนาคต*
when we strongly complain about something using always and constantly.

"That dog is constantly making a noise."

เมื่อเราสบถเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง โดยใช้คำว่า always และ constantly เข้ามาช่วยอธิบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น