วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

$zend{'1-day'}='intro';

               Zend Framework is an open source, object oriented web application framework for PHP 5. Zend Framework is often called a 'component library', because it has many loosely coupled components that you can use more or less independently. But Zend Framework also provides an advanced Model-View-Controller (MVC) implementation that can be used to establish a basic structure for your Zend Framework applications. A full list of Zend Framework components along with short descriptions may be found in the » components overview. This QuickStart will introduce you to some of Zend Framework's most commonly used components, including Zend_Controller, Zend_Layout, Zend_Config, Zend_Db, Zend_Db_Table, Zend_Registry, along with a few view helpers.
Using these components, we will build a simple database-driven guest book application within minutes. The complete source code for this application is available in the following archives:

Model-View-Controller

So what exactly is this MVC pattern everyone keeps talking about, and why should you care? MVC is much more than just a three-letter acronym (TLA) that you can whip out anytime you want to sound smart; it has become something of a standard in the design of modern web applications. And for good reason. Most web application code falls under one of the following three categories: presentation, business logic, and data access. The MVC pattern models this separation of concerns well. The end result is that your presentation code can be consolidated in one part of your application with your business logic in another and your data access code in yet another. Many developers have found this well-defined separation indispensable for keeping their code organized, especially when more than one developer is working on the same application.
Note: More Information Let's break down the pattern and take a look at the individual pieces:


  • Model - This is the part of your application that defines its basic functionality behind a set of abstractions. Data access routines and some business logic can be defined in the model.
  • View - Views define exactly what is presented to the user. Usually controllers pass data to each view to render in some format. Views will often collect data from the user, as well. This is where you're likely to find HTML markup in your MVC applications.
  • learning.quickstart.intro.mvc.pngController - Controllers bind the whole pattern together. They manipulate models, decide which view to display based on the user's request and other factors, pass along the data that each view will need, or hand off control to another controller entirely. Most MVC experts recommend » keeping controllers as skinny as possible.
Of course there is » more to be said about this critical pattern, but this should give you enough background to understand the guestbook application we'll be building.


    Zend Framework เป็นฟรีแวร์ เป็น web application มีโครงสร้าางเป็น OOJ object oriented สำหรับ php 5.
zend frameword มักจะเรียกใช้ ส่วนประกอบ ของ library เพราะ  มันมีหลาย ชิ้นส่วนที่สามารถ คุณสามารถ เรียก ใช้ มากหรือน้อย ดึงมาใช้งาน ได้อย่างอิสระ.
และนอกจากนี้ยังมี ขั้นสูง คือ Model-View-Controller (MVC) คุณสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐาน ของ Zend Framework applications
ผมจะกล่าวอย่างย่อๆนะครับ  ใส่ไข่เพิ่มหน่อยอย่าว่ากันนะครับ
   
    Model-View-Controller
    ลักษณะการทำงานดังรูปครับ
   

    Model - นี้เป็นส่วนหนึ่ง ที่คุณ สามารถสร้าง application ที่เป็นพื้นฐานของฟังชันตามแนวคิด.
    ข้อมูลที่เข้าถึงเป็นประจำ และ บางอย่างของ business logic สามารถสร้างเป็นลักษณะ model
   
    View - วิวมีการกำหนดออกจะแม่นยำ สิ่งที่ แสดงต่อผู้ใช้. ปรกติควบคุมผ่านข้อมูล  ดูที่ละส่วน แสดงในบางรูปแบบ. และสามารถสร้างในรูปแบบ html ให้เอง
   
    Controller - รวมการควบคุมทั้ง pattern เข้าด้วยกัน. เขา จัดการ model เลือกมุมมอง  ในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ และ ปัจจัยอื่นๆ
   
   
 

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ30 พฤศจิกายน 2553 22:38

    555 เคยเจอพวกเขียน แปลเป็นน้ำไหลไฟดับเลย อันนี้ สั้นๆ 555 อย่างอื่นไม่สั้นตามนะ

    ตอบลบ